ย้อนกลับ

สารผสมคอนกรีต - โครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปและคอนกรีตผสมเสร็จ

ผลิตภัณฑ์

REMICRETE-SP10 (BV)/(FM)
สารลดน้ำพิเศษสำหรับคอนกรีตสมรรถนะสูง / คอนกรีตที่ไหลเข้าแบบได้ด้วยตัวเอง
RUXOLITH-T5 (VZ)
สารหน่วงชนิดฟอสเฟต