နောက်သို့

ဆက်သွယ်ရန် အာရှတိုက်


ဒေသဆိုင်ရာရုံးချုပ်အာရှပစိဖိတ်

SCHOMBURG Asia Ltd.


Room 907, Silvercord Tower 2
30 Canton Road
Kowloon
Hong Kong

(+852) 580 49188

အာရှ - ပစိဖိတ်ဒေသရှိရုံးများ

SCHOMBURG Hong Kong Limited


Room 907, Silvercord Tower 2
30 Canton Road
Kowloon
Hong Kong

(+84) 5804 9188

SCHOMBURG Vietnam Co. Ltd.


486E Dien Bien Phu, Ward 21
District Binh Thanh
Ho Chi Minh City
Vietnam

(+84) 28 7300 8228