နောက်သို့

ကွန်ကရစ်ကိုကွာကျစေသည့်ပစ္စည်းများ

ထုတ်ကုန်များ

BLANKOL-0
အရည်ပျော် ပစ္စည်း မပါဝင်သော ခွဲခြားစိမ့်ဝင်စေသော အဆီ
BLANKOL-စူပါ
ဓာတ်ပြုပြောင်းလဲမှုနှင့် ရုပ်ပြောင်းလဲမှု နှစ်မျိုးသုံး ခွာဆေး
RESIL-NB150
ကွန်ကရစ်ခင်းပြီးနောက် ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ပေးသည့်ပစ္စည်း (ကွန်ကရစ်ကို ရေလောင်း၍အသားနှပ်ခြင်းအတွက်)
REINIT-BM
ခွာဆေး (သို့) မွှေစက် အကာအကွယ်သုတ်ဆေး