နောက်သို့

မဆလာများ/ကော်များ

ထုတ်ကုန်များ

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
ဘက်စုံသုံး 2K epoxy သစ်စေးကော် (သီဇိုထရိုးပစ်)
ASODUR-EV200
ပါဝင်ပစ္စည်း 3 မျိုးဖြင့် အီပေါက်ဇီ ကော်စေး သရွတ်ကိုင် အင်္ဂတေ