ย้อนกลับ

สารปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์

UNIFLEX-F
พอลิเมอร์เหลวปรับสภาพ (ส่วนประกอบ B ของ UNIFIX-S3 - Neu, UNIFIX-S3-ก่อตัวไว - Neu)