ย้อนกลับ

สารผสมคอนกรีต - การกันซึมชนิดตกผลึก

ผลิตภัณฑ์

BETOCRETE-CL170-P
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและสารลดน้ำในคอนกรีต
BETOCRETE-CL210-WP
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและซีลแลนท์
BETOCRETE-CP-360-WP
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและซีลแลนท์
BETOCRETE-CP350-CI
สารเติมแต่งในคอนกรีตที่มีผลตกผลึกและสารยับยั้งการเกิดสนิม