ត្រឡប់ក្រោយ

ការពារទឹក​និង​ស្ដារ

ការស្ថាបនាជួសជុលនិងទំនើបកម្មនៃអគារចាស់ៗបានទទួលនូវសារៈសំខាន់ជាងឆ្នាំមុន។ ទិដ្ឋភាពដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ការថែរក្សាអចិន្ត្រៃយ៍អគារគឺជាការការពារប្រឆាំងនឹងការឡើងនៃភាពសើម។ SCHOMBURG មានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំនិងផ្តល់ជូននូវផលិតផលជាច្រើនដែលសមស្រប។