ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205004-007 ក្រហមព្រឿង 20 គីឡូក្រាម/ធុង 30 -
205004-008 ក្រហមព្រឿង 12 គីឡូក្រាម/ធុង 40 -
205004-009 ក្រហមព្រឿង 5 គីឡូក្រាម/ធុង 80 -
205004-900 ប្រផេះ 20 គីឡូក្រាម/ធុង 30 -
205004-901 ប្រផេះ 5 គីឡូក្រាម/ធុង 80 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង