ត្រឡប់ក្រោយ

LIGHTFLEX

ដេលអាចបត់បែនបានដេលមនកាឡូរីពហុមុខងារ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

ca. 1,3 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 1,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 2,2 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ca. 1,9 kg/m² bei 8 mm Flowline-Zahnung
ca. 2,7 kg/m² bei 10 mm Flowline-Zahnung
ca. 3,2 kg/m² bei 12/20 mm Mittelbett-Zahnung

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
201005-010 ប្រផេះ 15 គីឡូក្រាម/ថង់ 48 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង