ត្រឡប់ក្រោយ

ម៉ូទ័រ​និង​ការស្ដាឡើងវិញ

ផលិតផល

ASOCRET-M30
ពហុបាយអរមិនជ្រាបទឹករហូតដល់ 30 មម
ASOCRET-BM
បាយអរបំពេញថ្លុក និងប្រហោង
ESCO-FLUAT
ដំណោះស្រាយ សម្រាប់បន្សុទ្ធអំបិលដែលធ្វើឱ្យខូចសំណង់
THERMOPAL-FS33
បាយអរម៉ដ្ឋសម្រាប់កំបោរស្ដារ THERMOPAL