ត្រឡប់ក្រោយ

ការតំឡើងសីម៉ង់

ផលិតផល

FIX 10-S
ស៊ីម៉ង់ត៍ញាត់ ស៊ីម៉ងត៍រឹងលឿន
FIX 10-M
ស៊ីម៉ង់ត៍ភ្ជាប់
FIX 20-T
ការកករហ័ស ការពារជ្រាបទឹកហើម និងការចាក់បាយអ