ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-Unigrund-GE

ស្រទាប់ថ្នាំលាបដែលត្រៀមប្រើរួច

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205536-007 បៃតងស្រាល 210 លីត្រ/ស្គរ 2 -
205536-003 បៃតងស្រាល 25 លីត្រ/កំប៉ុង 24 -
205536-002 បៃតងស្រាល 10 លីត្រ/កំប៉ុង 60 -
205536-006 បៃតងស្រាល 5 លីត្រ/កំប៉ុង 112 -
205536-001 បៃតងស្រាល 1 លីត្រ/ដប x 6/ប្រអប់ 450 6
205536-005 បៃតងស្រាល 1 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង