ត្រឡប់ក្រោយ

UNIFIX-S3

ក្បឿងស្អិតមានភាពបត់បែនខ្ពស់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

ca. 2,80 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 3,70 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 4,70 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204330-001 ប្រផេះ 20 គីឡូក្រាម/ការវេចខ្ចប់រួមគ្នា 18 -
204330-002 ប្រផេះ 33.33 គីឡូក្រាម
1 x 8.33 គីឡូក្រាម/ធុង  
1 x 25 គីឡូក្រាម/ថង់  
42 -
  8.33 គីឡូក្រាម/ធុង 60 -
  25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង