ត្រឡប់ក្រោយ

វត្ថុការពារទឹក-មូលដ្ធានរ៉ែ

ផលិតផល

AQUAFIN-1K
ល្បាយរ៉ែការពារជ្រាបទឹកពាក់កណ្ដាលរាវ
AQUAFIN-2K/M-បូកបន្ថែម
ល្បាយភ្ជិតស្នាមប្រេះការពារជ្រាបទឹបធ្វើពីរ៉ែ
AQUAFIN-RB400
ការពារជ្រាបទឹកក្នុងស៊ីម៉ង់ត៍បានរហ័ស
AQUAFIN-IC
បាយអរគ្រីស្តាល់ការពារជ្រាបទឹក
AQUAFIN-TC07
បាយអរទន់ការពារជ្រាប 2K