ត្រឡប់ក្រោយ

ធន់ទ្រាំនិងសន្លាក់មិនជ្រាបទឹក/ស្រទាប់ថ្នាំលាប

ផលិតផល

INDUFLEX-PS
ថ្នាំការពារជ្រាបតំណប៉ូលីស៊ុលហ្វីត 2-K
INDUFLEX-PU
ថ្នាំការពារជ្រាប 1K-PU ដែលមានភាពយឺត