ត្រឡប់ក្រោយ

វត្ថុការពារទឹក-ចលនារួម

ផលិតផល

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
កាវស្អិតសកលធ្វើពីជ័រអ៊ីប៉ុកស៊ី 2K ធីសូត្រូពិក
ASO-Tape
ស្កុតមុខតំណទែម៉ូប្លាស្ទិក សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកសំណង់ និងតំណដែលមានចលនា