ត្រឡប់ក្រោយ

AQUAFIN-CJ-Set 2

ទុយោចាក់, សំណុំពេញលេញសម្រាប់ការចាក់បិទស្នាមប្រេះ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

រួមមាន៖

  • 10 m AQUAFIN-CJ1
  • 2 ភីស៊ី ការវេចខ្ចប់ស្តង់ដាររួមមានក្បាលដោះចាក់
  • 60 ភីស៊ី កន្ទាស់ផ្លាស្ទិក
  • 2 ភីស៊ី កងដង្គៀប

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ការពារទឹកជ្រាបក្នុងមុខតំណសំណង់
លេខអត្ថបទ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
207221-001 7 -