ត្រឡប់ក្រោយ

បេតុង-គ្រីស្តាលមិនជ្រាប់ទឹក

ផលិតផល

BETOCRETE-CL170-P
សារធាតុបន្ថែមក្នុងបេតុង​ ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលគ្រីស្តាល់ និងសារធាតុប្លាស្ទិក​​កម្លាយលើបេតុង
BETOCRETE-CL210-WP
សារធាតុបន្ថែមក្នុងបេតុងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលគ្រីស្តាល់ និងសារធាតុការពារជម្រាប
BETOCRETE-CP-360-WP
សារធាតុបន្ថែមក្នុងបេតុងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលគ្រីស្តាល់ និងសារធាតុការពារជម្រាប
BETOCRETE-CP350-CI
សារធាតុបន្ថែមក្នុងបេតុង ជាមួយនឹងឥទ្ធិពលគ្រីស្តាល់ និងសារធាតុការពារច្រែះ