ត្រឡប់ក្រោយ

វត្ថុកាពារទឹក-ជ័រ/ថ្នាំលាប

ផលិតផល

AQUAFIN-P1
កាវចាក់ PU សម្រាប់បង្កើតពពុះភ្ជិតស្នាមប្រេះបណ្ដោះអាសន្ន
AQUAFIN-P4
កាវចាក់ PU សម្រាប់ភ្ជិតស្នាមប្រេះ
ASODUR-IH
កាវចាក់ដែលមានសារធាតុអ៊ីប៉ុកស៊ី
កញ្ចប់ចាក់
កញ្ចប់ចាក់