ត្រឡប់ក្រោយ

រើរបន្ទុក,ជ័រស្អិតនិងជ័រចាក់

ផលិតផល

ASODUR-K900
សារធាតុជ័រស្អិតខ្ពស់
ASODUR-IH
កាវចាក់ដែលមានសារធាតុអ៊ីប៉ុកស៊ី
Estrichklammern (ឃ្លីបបាយអរ)
ឃ្លីបបាយអរ
ASODUR-GH-S
កាវស៊ីលីកាដែលកករហ័ស