ត្រឡប់ក្រោយ

ក្រដាស់ការពារទឹក

ផលិតផល

ASO-ក្រដាសជ័ររួមគ្នា-2000
ស្កុតបិតមុខតំណ សម្រាប់បន្ទុកធ្ងន់
ASO-ក្រដាសជ័ររួមគ្នា-2000-កែង
ការពារជ្រាបត្រង់កែង សម្រាប់បន្ទុកធ្ងន់
ASO-ក្រដាសជ័ររួមគ្នា-2000-S-កែង
ការពារជ្រាបត្រង់កែង សម្រាប់បន្ទុកខ្ពស់
ASO-SB
ស្កុតក្រណាត់ស្អិត ជាមួយឥទ្ធិពលធន់នឹងការដាច់
ASO-បំពង់ជញ្ជាំងរួមគ្នា
ស្រោមការពារជ្រាបក្នុងជញ្ជាំង
ASO-បំពង់ជាន់រួមគ្នា
ស្រោមការពារជ្រាបក្នុងផ្ទៃកម្រាល
ASO-Dichtband-120
ស្កុតមុខតំណការពារជ្រាបទឹកសម្រាប់ភ្នាសការពារជ្រាបទឹកដែលភ្ជិតនៅក្រោមការ៉ូ
ASO-Dichtmanschette-W
ទ្រនាប់ជញ្ជាំងការពារជ្រាបទឹកប្រើជាមួយភ្ជិតភ្នាសការពារទឹកជ្រាប
ASO-Dichtecke-I
កែងខាងក្នុងមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់ប្រើជាមួយភ្នាសការពារជ្រាបទឹកនៅក្រោការ៉ូ
ASO-Dichtecke-A
កែងខាងក្រៅមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់ប្រើជាមួយភ្នាសការពារជ្រាបទឹកនៅក្រោការ៉ូ
ASO-Gefälleecke-20-L
កែងមិនជ្រាបទឹកដែលមានជម្រាលសម្រាប់ភ្នាសការពារទឹកជ្រាបជាមួយការ៉ូ
ASO-Anschlussdichtband
ស្កុតមុខតំណមិនជ្រាបទឹកជាប់ជាមួយបន្ទះស្អិតប៊ុយទីល
ASO-Anschlussdichtecke-I
កែងខាងក្នុងមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់ប្រើជាមួយភ្នាសការពារជ្រាបទឹកដែលភ្ជិតនៅក្រោមការ៉ូ
ASO-Anschlussdichtecke-Multi
កែងខាងក្រៅមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់ប្រើជាមួយភ្នាសការពារជ្រាបទឹកដែលភ្ជិតនៅក្រោមការ៉ូ
ASO-Dichtmanschette-B
ទ្រនាប់កម្រាលផ្ទៃការពារជ្រាបទឹកប្រើជាមួយភ្ជិតភ្នាសការពារទឹកជ្រាប
ASO-Joint-Tape-2000-S
ស្កុតបិទមុខតំណ សម្រាប់បន្ទុកខ្ពស់