ត្រឡប់ក្រោយ

AQUAFIN-CJ6

ស្កុតបិទទឹកទែម៉ូប្លាស្ទិក សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • លំនឹងវិមាត្រខ្ពស់ ទោះបីជានៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក្ដី

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់

អត្ថប្រយោជន៍

  • ការប្រើប្រាស់សាមញ្ញ
  • ការហើមលឿន និងខ្លាំង
  • ឥទ្ធិពលចាក់ខ្លួនឯង តាមរយៈការជ្រៀតចូលក្នុងស្នាមប្រេះ និងប្រហោង

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 1 m/m

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
207222-001 ក្រហម 20 -

ទាញយក

សេចក្តីយោង