ត្រឡប់ក្រោយ

បេតុងនិងម៉ូទ័របន្ថែម,អ្នកកែប្រែរ

ផលិតផល

ASOPLAST-MZ
បន្ថែមបាយអរ, រាវភ្ជាប់, ភ្នាក់ងារព្យាបាល
RESIL-NB150
ភ្នាក់ងារព្យាបាលបេតុង (ព្យាបាល)