ត្រឡប់ក្រោយ

ម្នាងសិលា/សៀវភៅបង្ហាញ​​​​​, ភ្ញាក់ងារភ្ចាប់ ,​បន្ថែម

ផលិតផល

ASOL-FE
ថ្នាំទ្រនាប់/ថ្នាំកូតការពារកៅស៊ូបេទីមដែលគ្មានសារធាតុរំលាយ
P79-Aufbrennsperre
ការប្រើថ្នាំទ្រនាប់លើម្នាងសិលាខាងក្រោម