ត្រឡប់ក្រោយ

ASODUR-K900

សារធាតុជ័រស្អិតខ្ពស់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205070-001 លឿងខ្ចីថ្លា 250 5
205070-002 លឿងខ្ចីថ្លា 350 5

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង