ត្រឡប់ក្រោយ

ស្រោមទុយោ ADF

ស្រោមទុយោ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងសំណង់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • វត្ថុធាតុសមាសធាតុ

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងទុយោជ្រៀតចូល

អត្ថប្រយោជន៍

  • ការពារចូលទឹក
  • មានធុងជីឡាវដែលប្រុងទុកជាមុនស្រាប់

ការប្រើប្រាស់:

ការជ្រៀតចូលចំនួន 1 ក្នុងមួយទុយោ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205966-001 ប្រផេះ 200 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង