ត្រឡប់ក្រោយ

UNIFLEX-F

ប្លាស្ទិកប៉ូលីយូបានកែប្រែ (សមាសភាគ B នៃ UNIFIX-S3 - Neu, UNIFIX-S3-លឿន – Neu)

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

je nach Klebemörtel (siehe Technisches Merkblatt), mindestens 20% bezogen auf die Menge Pulverkomponente

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204307-002 ពណ៏ស 8.33 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 60 -
204307-001 ពណ៏ស 5 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 112 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង