ត្រឡប់ក្រោយ

P79-Aufbrennsperre

ការប្រើថ្នាំទ្រនាប់លើម្នាងសិលាខាងក្រោម

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • កំហាប់

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់បង្កើនភាពជាប់នៅលើម្នាងសិលា
  • សម្រាប់ភ្ជាប់ការងារនៅលើផ្ទៃស្រូបខ្លាំង
  • សម្រាប់ប្រើប្រាស់ខាងក្នុង

អត្ថប្រយោជន៍

  • មិនបង្កើតជាហ្វីល
  • ខ្លាចទឹក

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 30 - 60 ក្រ/ម²

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205402-005 ក្រហម 210 គីឡូក្រាម/ស្គរ 2 -
205402-002 ក្រហម 25 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 24 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស