ត្រឡប់ក្រោយ

ក្រឡាក្បឿង

ផលិតផល

CRISTALLFUGE
ម្សៅបៀកម៉ដ្ឋដែលមានភាពបត់បែន 1 - 6 mm
CRISTALLFUGE-HF
កម្លាំងខ្លាំង ការបៀកមានភាពបត់បែន 3 - 20 mm
ASODUR-EKF
កាវអ៊ីប៉ុកស៊ីស្អិត និងការបៀកសម្រាប់ការងារធ្ងន់
CRISTALLFUGE-PLUS
ម្សៅបៀកម៉ដ្ឋពហុមុខងារដែលមានភាពបត់បែន ការឡើងរឹងយ៉ាងឆាប់រហ័ស 1 - 10 mm
CRISTALLFUGE-EPOX
3 សមាសធាតុបាយអរកាវប្រតិកម្មមានពណ៌សម្រាប់មុខតំណតូច 1 - 15 mm
CRISTALLFUGE-FLEX
ការបៀកមានភាពបត់បែន, រឹងយ៉ាងឆាប់រហ័ស 3 - 20 mm