ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-Dichtecke-I

កែងខាងក្នុងមិនជ្រាបទឹកសម្រាប់ប្រើជាមួយភ្នាសការពារជ្រាបទឹកនៅក្រោការ៉ូ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • ឡាមីណេតរោមចៀមទាំងសងខាង
  • យឺត
  • មិនជ្រាបទឹក
  • ការបំភាយទាប
  • សមាសធាតុប្រព័ន្ធនៃភ្ជិតភ្នាសការពារទឹកជ្រាប SCHOMBURG

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ការពង្រីកការពារជ្រាបទឹក និងការភ្ជាប់មុខតំណ
  • សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹក ជាប្រព័ន្ធភ្ជាប់ជាមួយនឹងការ៉ូ និងកម្រាលខណ្ឌ

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 1 m/m

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
206132-001 ប្រផេះ 2500 25