ត្រឡប់ក្រោយ

សមាសធាតុ​​​/កំទិចបាយអ

ផលិតផល

ASOCRET-VK100
ពុម្ភបាយអរស៊ីម៉ង់ត៍ មានលំហូរខ្ពស់រហូតដល់ 100 mm
ASOCRET-VK30
ពុម្ភបាយអរស៊ីម៉ង់ត៍ មានលំហូរខ្ពស់រហូតដល់ 60 mm
ASOCRET-HFF
បរិវេណកម្រិតជាន់សម្រាប់តំបន់ដែលទទួលរងនូវបន្ទុកមេកានិច