ត្រឡប់ក្រោយ

ក្រដាស់ការពារទឹក

ផលិតផល

ASO-ក្រដាសជ័ររួមគ្នា-2000-S-កែង
ការពារជ្រាបត្រង់កែង សម្រាប់បន្ទុកខ្ពស់
បន្ទះតំណពង្រីក ADF
ស្កុតបិតតំណ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងសំណង់
ស្រោមទុយោ ADF
ស្រោមទុយោ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងសំណង់
ASO-Anschlussdichtband
ស្កុតមុខតំណមិនជ្រាបទឹកជាប់ជាមួយបន្ទះស្អិតប៊ុយទីល
ASO-Joint-Tape-2000-S
ស្កុតបិទមុខតំណ សម្រាប់បន្ទុកខ្ពស់