ត្រឡប់ក្រោយ

AQUAFIN-CJ1

ទុយោចាក់ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • អាចចាក់បាន ជាមួយនឹងវត្ថុធាតុចាក់ធម្មតា

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់សង្កត់កាវ ជែល និងអាគ្រីលីកចាក់សមស្របទាំងអស់

អត្ថប្រយោជន៍

  • នៅពេលមានសម្ពាធត្រង់មុខបើកទាប (0.5 បារ)
  • ផ្ទៃរលោងការពារភាពស្អិតមិនចាំបាច់ត្រង់ចន្លោះទុយោចាក់ និងបេតុង

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 1 m/m

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
207201-001 ពណ៏ខៀវ 50 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង