ត្រឡប់ក្រោយ

ភ្ញាក់ងារព្យាបាល,ម៉ូទ័រនិងជ័រ

ផលិតផល

ASOCRET-IM
បាយអរជួសជុលគ្រីស្តាល់ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងបេតុង
FIX 20-T
ការកករហ័ស ការពារជ្រាបទឹកហើម និងការចាក់បាយអ
AQUAFIN-IC
បាយអរគ្រីស្តាល់ការពារជ្រាបទឹក