ត្រឡប់ក្រោយ

ឃ្លីបអូមេហ្គា

ឃ្លីបចងភ្ជាបើសម្រាប់សន្លឹកស្កុតទឹក

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

គ្រឿងបន្លាស់ប្រព័ន្ធសម្រាប់សន្លឹកស្កុតទឹក AQUAFIN-CJ5

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ចងសន្លឹកស្កុតទឹក

អត្ថប្រយោជន៍

ប្រព័ន្ធម៉ោនដែលសន្សំសំចៃពេលវេលា

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 1 ភីស៊ី ក្នុងមួយ m

លេខអត្ថបទ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205472-001 100 100

សេចក្តីយោង