ត្រឡប់ក្រោយ

SANIFIN

ការការពារទឹកជ្រាបនិងភ្នាសមិនបិទនៅក្រោមក្រឡាក្បឿងនិងបង្គោល

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទទឹង បណ្តោយ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205901-001 ពណ៏ស 1.000 ម៉ែត្រ 15.000 ម៉ែត្រ 54 -
205901-003 ពណ៏ស 1.000 ម៉ែត្រ 30.000 ម៉ែត្រ 33 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង