ត្រឡប់ក្រោយ

ខ្សាច់រ៉ែថ្មខៀវ

ការផ្សព្វផ្សាយនិងលាយខ្សាច់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ ទំហំខ្ចប់ ធញ្ញជាតិ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205911-001 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 0.060 - 3.500 40 -
205911-002 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 0.500 - 1.000 40 -
205911-003 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 0.060 - 1.500 40 -
205911-004 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 0.100 - 0.600 42 -
205911-005 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 0.100 - 0.350 40 -

សេចក្តីយោង