ត្រឡប់ក្រោយ

AK7P

ក្បឿងស្អិតដែលមានភាពបត់បែន

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

ca. 2,1 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 2,8 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 3,5 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
201000-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង