ត្រឡប់ក្រោយ

សមាសធាតុ​​- ប្រដាប់គាស់និងចាក់

ផលិតផល

RD-SK50
បន្ទះដាប់ស៊ីសត្វដោយខ្លួនឯងដែលងាយកត់សំគាល់
SOLOCRET-50
សមាសធាតុរលោងប្រឆាំងនឹងរលុងធ្លាក់រហូតដល់ 50 មីលីម៉ែត្រ - រឹងយ៉ាងឆាប់រហ័ស
SOLOPLAN
បរិវេណរាវរលោងរហូតដល់ 20 មីលីម៉ែត្រ
SOLOPLAN-30-បូកបន្ថែម
ជាតិសរសៃពង្រឹងលាបរលោងរហូតដល់ 30 មីលីម៉ែត្រ
SOLOPLAN-30-CA (ASO-NM15)
បរិវេណជាន់ល្មមរហូតដល់ 30 មីលីម៉ែត្រ
SOLOPLAN-FA
ការតម្លើងដោយខ្លួនឯង, ជាតិសរសៃបំពេ ញបន្ថែមបរិវេណជាន់។