ត្រឡប់ក្រោយ

ASOPLAST-MZ

បន្ថែមបាយអរ, រាវភ្ជាប់, ភ្នាក់ងារព្យាបាល

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

1:1 bis 1:3 ASOPLAST-MZ mit Wasser je nach Anwendung.

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
202222-003 ពណ៏ស 25 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 24 -
202222-002 ពណ៏ស 10 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 60 -
202222-006 ពណ៏ស 5 គីឡូក្រាម/កំប៉ុង 112 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង