ត្រឡប់ក្រោយ

ការស្ដារបេតុង

ផលិតផល

ASOCRET-BIS-5/40
បាយអរជួសជុលស៊ីម៉ង់ត៍ សម្រាប់ចំណុចបំបែក 5–40 មម
ASOCRET-BIS-1/6
បាយអររលោងម៉ដ្ឋលក្ខណៈស៊ីម៉ង់ត៍ សម្រាប់ចំណុចបំបែក 1-6 មម
ASOCRET-IM
បាយអរជួសជុលគ្រីស្តាល់ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងបេតុង