ត្រឡប់ក្រោយ

វត្ថុការពារទឹក-សំណង់រួម

ផលិតផល

AQUAFIN-CJ1
ទុយោចាក់ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់
AQUAFIN-CJ-Set 2
ទុយោចាក់, សំណុំពេញលេញសម្រាប់ការចាក់បិទស្នាមប្រេះ
AQUAFIN-CJ3
ស្កុតបិទទប់ទឹក Bentonit សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់
AQUAFIN-CJ4
ស្កុតបិទទប់ទឹក Bentonit ជាមួយនឹងការការពារទឹកភ្លៀង សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់
AQUAFIN-CJ5
សន្លឹកតំណគ្រីស្តាល់ សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់
AQUAFIN-CJ6
ស្កុតបិទទឹកទែម៉ូប្លាស្ទិក សម្រាប់ការពារជ្រាបទឹកក្នុងមុខតំណសំណង់
សំណាញ់ចងណែន
សំណាញ់ចងណែនសម្រាប់ស្កុតទឹក
AQUAFIN-CA
កាវស្អិតដែលមានលក្ខណៈកូនកាត់រួម និងស្កុតទឹកសម្រាប់ខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
ដង្គៀប
ក្លីបភ្ជាប់សម្រាប់សន្លឹកតំណ
ឃ្លីបអូមេហ្គា
ឃ្លីបចងភ្ជាបើសម្រាប់សន្លឹកស្កុតទឹក
AQUAFIN-P4
កាវចាក់ PU សម្រាប់ភ្ជិតស្នាមប្រេះ