ត្រឡប់ក្រោយ

ASO-SEM

ពន្លកមុនលាយជាមួយនឹងកម្លាំងខ្ពស់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

Estrichdicke 3 cm = ca. 60 kg/m²
Estrichdicke 4 cm = ca. 80 kg/m²
Estrichdicke 5 cm = ca. 100 kg/m²
Estrichdicke 6 cm = ca. 120 kg/m²

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
206543-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស