ត្រឡប់ក្រោយ

កញ្ចប់ចាក់

កញ្ចប់ចាក់

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

លេខអត្ថបទ បណ្តោយ អង្កត់ផ្ចិត ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205820-005 11.500 សម 13.0 មីលីម៉ែត្រ 1050 75
205820-003 7.500 សម 13.0 មីលីម៉ែត្រ 1800 100

សេចក្តីយោង