ត្រឡប់ក្រោយ

ដង្គៀប

ក្លីបភ្ជាប់សម្រាប់សន្លឹកតំណ

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ប្រព័ន្ធគ្រឿងបន្លាស់សម្រាប់សន្លឹកតំណ AQUAFIN-CJ6

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់ភ្ជាប់សន្លឹកតំណ

អត្ថប្រយោជន៍

ប្រព័ន្ធដំឡើងដែលសន្សំសំចៃពេលវេលា

ការប្រើប្រាស់:

ប្រមាណ 1 ភីស៊ី ក្នុង 2 m

លេខអត្ថបទ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205471-001 1000 -