ត្រឡប់ក្រោយ

វត្ថុធាតុការពារជ្រាបទឹក – កៅស៊ូបេទីម

ផលិតផល

COMBIDIC-1K
ស្រទាប់ថ្នាំកូតកៅស៊ូបេទីមក្រាស់ 1-K
COMBIDIC-2K-បុរាណឧត្តុង្គឧត្តម
ថ្នាំកូតស្រទាប់កៅស៊ូបេទីមកម្រាស់ 2-K (PMBC)
COMBIDIC-2K-PREMIUM
ថ្នាំកូតស្រទាប់កៅស៊ូបេទីមកម្រាស់ 2-K ដែលមានប្រតិកម្ម (PMBC)
ASOL-FE
ថ្នាំទ្រនាប់/ថ្នាំកូតការពារកៅស៊ូបេទីមដែលគ្មានសារធាតុរំលាយ