ត្រឡប់ក្រោយ

ASOCRET-BM

បាយអរបំពេញថ្លុក និងប្រហោង

បោះពុម្ពទំព័រ

ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

  • បាយអរស្ងួតលាយស្រេច

តំបន់កម្មវិធី

  • សម្រាប់បំពេញប្រហោងក្នុងឥដ្ឋកំបោរស៊ីម៉ង់ត៍
  • សម្រាប់ប្រើខាងក្នុង និងខាងក្រៅ

អត្ថប្រយោជន៍

  • ភាពហូរខ្ពស់
  • បន្សះ ដោយមិនរួញ
  • សមត្ថភាពបឺតរន្ធតួចៗខ្ពស់

ការប្រើប្រាស់:

ប្រហែល 1.4 គក្រ ក្នុងមួយ ល ទទេ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
205518-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -

ទាញយក

តារាងទិន្នន័យបច្ចេកទេស

សេចក្តីយោង