ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល

សេចក្តីពិពណ៌នា

ការប្រើប្រាស់:

ca. 1,80 kg/m² bei 6 mm Zahnung
ca. 2,30 kg/m² bei 8 mm Zahnung
ca. 2,80 kg/m² bei 10 mm Zahnung

ទៅម៉ាស៊ីនគិតលេខ

លេខអត្ថបទ ពណ៌ ទំហំខ្ចប់ ឯកតា / ស្រាល Repackaging
204400-001 ប្រផេះ 25 គីឡូក្រាម/ថង់ 42 -
204400-002 ប្រផេះ 5 គីឡូក្រាម/ថង់ 200 4

សេចក្តីយោង