ត្រឡប់ក្រោយ

ម៉ូទ័រ​/ជ័រស្អិត

ផលិតផល

ASODUR-K4031 (INDUBOND-VK4031)
កាវស្អិតសកលធ្វើពីជ័រអ៊ីប៉ុកស៊ី 2K ធីសូត្រូពិក
ASODUR-EV200
បាយអរបៀកកាវអ៊ីប៉ុកស៊ី 3 សមាសធាតុ