ត្រឡប់ក្រោយ

ក្រុមហ៊ុនបេតុង

ផលិតផល

BLANKOL-0
ប្រេងញែក និងភ្ជោកដែលគ្មានសារធាតុរំលាយ
BLANKOL-ធំអស្ចារ្យ
សារធាតុញែកគីមីរូប
RESIL-NB150
ភ្នាក់ងារព្យាបាលបេតុង (ព្យាបាល)
REINIT-BM
សារធាតុញែក / ការការពារល្បាយ